Реєстрація бізнесуУкраїна надає можливість швидкої і простої процедури реєстрації бізнесу, незалежно від того, українським ви є інвестором чи іноземним. Ви можете створювати нові підприємства, які на 100 % належатимуть вам; відкривати філії та інші відокремлені підрозділи своєї компанії; придбавати українські підприємства, які вже діють, або створювати спільні підприємства з українськими юридичними й фізичними особами.

Постійна модернізація корпоративного права України наближає нормативну базу до світових стандартів та надає інвесторам загальновідомі і прозорі інструменти. Законодавство України передбачає створення широкого кола міжнародно визнаних бізнес-структур, включаючи:
– Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)
– Публічні акціонерні товариства (ПАТ)
– Приватні акціонерні товариства (ПрАТ)
– Спільні підприємства
– Представництва

Найпопулярнішою формою організації бізнесу в Україні є товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), яке приблизно еквівалентно компанії типу LLC у Великобританії або GmbH у Німеччині. Переваги ТОВ в тому, що це дуже гнучка форма організації бізнесу, використання якої потребує мінімальних витрат — вартість послуг юридичних компаній із розроблення засновницьких документів ТОВ і проведення реєстраційних процедур протягом одного тижня становить менш як € 100.

Головна відмінність ПАТ від ПрАТ полягає в тому, що публічному акціонерному товариству дозволено здійснювати публічне розміщення акцій із пропозицією, що може бути адресована більш ніж 100 фізичним і/або юридичним особам, крім акціонерів товариства, і при цьому акціонери емітента не мають переважного права на придбання розміщуваних акцій. Натомість ПрАТ дозволено розподіляти свої акції лише через приватні пропозиції.

Крім зазначених типів компаній, в Україні є й інші види юридичних осіб, але на практиці ці форми для реалізації інвестиційних проєктів використовуються зрідка.
Рішення щодо того, яка структура є правильною для компанії, слід приймати спільно з українським юридичним радником.
Після прийняття рішення інвесторами про те, який тип організації найбільше відповідає їхнім цілям, доведеться пройти процедуру реєстрації. Процедура реєстрації, потрібні документи, відповідні компетентні органи та строки різняться залежно від типу компанії.

ТОВ можна зареєструвати онлайн через спеціальний веб-портал Міністерства юстиції. Реєстрація в режимі онлайн і офлайн займає до 24 годин і є безкоштовною.

Засновники АТ також повинні надати пакет документів до Міністерства юстиції. Перед цим приватне розміщення акцій необхідно зареєструвати у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка також затверджує результати приватного розміщення акцій та видає засновникам АТ свідоцтва про право власності на акції. Загальний процес реєстрації АТ зазвичай триває до 3 місяців.

На відміну від ТОВ або АТ, представництво реєструється в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Державне мито складає 2500 доларів США, а процес реєстрації займає до 60 робочих днів. Заявка на реєстрацію складається із заповненої анкети, документа, що підтверджує реєстрацію материнської компанії та довідки з банку щодо стану рахунків материнської компанії.


Ліцензії та дозволиВ Україні провадження певних видів господарської діяльності у сфері туризму потребує отримання від уповноваженого державою органу ліцензії або іншого дозвільного документу.

Ліцензуванню підлягає:

– роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним;
– туроператорська діяльність;
– перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
– перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом;
– перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом;
– діяльність на ринку азартних ігор;

Для кожного виду діяльності державою встановлено окремі ліцензійні умови, які зобовязується виконувати здобувач ліцензії.

В Україні забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії. Категорії готелям встановлюються за результатами добровільної сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) та оцінювання відповідності готелів вимогам певної категорії. Роботи з оцінювання готелів виконуються згідно вимог ДСТУ4269:2003 "Послуги туристичні. Класифікація готелів".


Інтелектуальна власністьЗгідно з Конституцією України «кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності».

Законодавство України щодо захисту права інтелектуальної власності відповідає вимогам Світової організації торгівлі та захищає:
— авторські права (твори в галузі науки, літератури й мистецтва);
— суміжні права (виконання твору, виробництво фонограм, відеограм, оприлюднення передач організацій мовлення);
— права промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, географічні зазначення походження товарів, сорти рослин і породи тварин, топографії інтегральних мікросхем, комерційні таємниці).

Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі — знак) в Україні регулюються Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі — Закон).

Знак – позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом — Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Право на одержання свідоцтва має будь-яка фізична або юридична особа, об`єднання осіб або їх правонаступники. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки й продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору, у всатновленому законодавством порядку. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати знак, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак, виключне право розпоряджатися правом на знак.

Вимоги до заявки встановлені статтею 7 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та виданими на його основі Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України № 72 від 20.08.97 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України за № 416/2220 від 22.09.1997 (далі – Правила).
Заявка подається особою, яка бажає одержати свідоцтво, безпосередньо до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі — Укрпатент) – уповноваженого закладу експертизи.

Заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва. Заявка складається українською мовою й повинна стосуватися одного знака та містити:
– заяву про реєстрацію знака, у якій обов’язково зазначаються відомості про заявника та його адреса;
зображення знака, який заявляється;
– перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП).
Якщо заявник просить про охорону кольору чи поєднання кольорів як відрізняльної ознаки свого знака, то він повинен:
– заявити про це та вказати в заяві колір чи поєднання кольорів;
– подати в заявці кольорові зображення знака.

Форма заявки наведена в додатку до Правил. За подання заявки сплачується збір у строки, встановлені пунктом 8 статті 7 Закону, відповідно до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року за № 1716 (далі – Порядок). Розмір збору за подання заявки на знак для товарів і послуг визначається відповідно до кодів 40100 та 40200 додатку до Порядку на підставі вмісту матеріалів заявки, одержаних Укрпатентом на дату її подання.

Експертиза заявки проводиться відповідно до статті 10 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та Правил і складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті). Після проведення формальної експертизи, під час якої заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 Закону та встановлюється дата її подання, проводиться кваліфікаційна експертиза заявки, під час якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони. Кінцеві результати експертизи заявки, яка не відкликана й не вважається такою, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Мінекономрозвитку. На підставі такого висновку Мінекономрозвитку приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення за заявкою надсилається заявнику.

На підставі рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва й збору за публікацію про його видачу відомості про видачу свідоцтва, визначені в установленому порядку, публікуються в офіційному бюлетені “Промислова власність”. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію знака. Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Мінекономрозвитку здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відповідні відомості.


Державно-приватне партнерство


Концессія

Правова база України для державно-приватних проектів впорядкована Законом України «Про концесію», прийнятим у 2019 році та розробленим відповідно до кращих міжнародних практик.
Відповідно до нової процедури, ініціювати концесію можуть органи державної влади, державні підприємства та самі інвестори. Для ініціювання концесійного конкурсу потенційні інвестори повинні подати пропозицію про концесію, включно з концептуальною запискою та техніко-економічним обґрунтуванням, підготовленими відповідно до методики проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, до органу управління певним активом.

Приватизація

Законодавство, що регулює приватизацію в Україні — Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» та постанова Кабінету міністрів України від 10.05.2018 № 432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації». Приватизація – платне відчуження майна, що перебуває у державній власності, на користь фізичних або юридичних осіб.

Головна мета приватизації:
– Залучення прямих інвестицій та інвесторів, як з Україні, так і з інших країн.
– Залучення додаткових надходжень до бюджету як від продажу, так і, у подальшому, від податкових надходжень від бізнесу.
– Покращення показників роботи підприємств або якості користування майном через пошук ефективного власника.
– Модернізація виробництва або перепрофілювання об’єктів та створення нових робочих місць.

В Україні не приватизуються:
– Підприємства, що забезпечують безпеку держави.
– Підприємства, що є природними монополіями.
– Підприємства, що мають важливе значення для суспільства або чиї послуги/товари не можуть виконуватися приватним бізнесом.

Переваги для інвесторів:
– прозорість та доступність інформації про всі активи, наявні для приватизації, а також процедури, що передбачають відкриті торги через онлайн-платформу та участь незалежних експертів;
– можливість укладати договір купівлі-продажу згідно англійського права.
Усі активи, що доступні для приватизації, внесені в онлайн-каталог та поділяються на дві групи:
– малі (коштують менше, ніж 250 млн грн), їх можна придбати через онлайн-платформу ProZorro.Sales, яка забезпечує найвищий рівень прозорості процедури приватизації;
– великі (коштують більше, ніж 250 млн грн), продаються за допомогою незалежних професійних радників, які готують актив до приватизації та шукають потенційних інвесторів для аукціону.

Усю необхідну інформацію про приватизацію можна знайти на веб-сайті Фонду державного майна України за посиланням >>>


Антимонопольний контрольУкраїна — країна ринкової економіки. Саме конкуренція — вільне змагання підприємців із метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими — створює ряд важливих умов для успішного розвитку суспільства. В економічній сфері конкуренція є передумовою оптимального розподілу обмежених суспільних ресурсів, їх максимально ефективного використання кожним окремим виробником, передумовою науково-технічного прогресу. Українське законодавство про захист економічної конкуренції передбачає спеціальні правові механізми, спрямовані на запобігання антиконкурентним узгодженим діям підприємців, антиконкурентним діям державних органів, монополізації товарних ринків.

Основу цих механізмів становлять три види контролю, який здійснює Антимонопольний комітет України:
– контроль за узгодженими діями суб’єктів господарювання, метою якого є недопущення антиконкурентних змов підприємців;
– контроль за концентрацією суб’єктів господарювання, покликаний запобігати появі на ринку монопольних утворень у разі злиття чи приєднання підприємств, створення нових підприємств, набуття корпоративних прав або набуття контролю одного суб’єкта господарювання над іншим у будь-який спосіб;
– контроль за антиконкурентними діями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління й контролю.

Отже, інвесторам, які планують в Україні концентрацію суб’єктів господарювання, необхідно отримати на це дозвіл в Антимонопольному комітеті України.

Контакти:
___________________________

01030 Київ, Рейтарська 19-Б
phone#1: +38 050 391 39 39
phone#2: +38 067 100 80 70
email: info@ntoukraine.org

Designed with ‌

Website Builder Software